ANUNCI SOBRE APROVACIO INICIAL D'UNA ORDENANÇA

El ple de l'Ajuntament d'Aiguaviva, en sessió celebrada el passat 6 d'abril, adoptà l'acord d'aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de l'activitat de quads i vehicles de naturalesa anàloga en el terme municipal d'Aiguaviva.

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria d'aquest Ajuntament, es sotmet a informació pública durant el període d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació al BOP (BOP número 77 de 21 d'abril).

TEXT ORDENANÇA:

L'objecte de la present Ordenança és regular la utilització dels quads o  vehicles de característiques anàlogues per a fins esportius o recreatius , ja siguin d’ús privatiu del titular o destinats al seu lloguer.

 

La creació d’una ordenança específica per a aquest fi es justifica en les singularitats que ofereix el gaudir d’aquest tipus de vehicles donats els trastorns que generen pel seu ús en vies municipals.

 

La competència municipal es fonamenta en allò que estableix l’article 2 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local , en el qual es reconeix la competència municipal per a intervenir en els assumptes que afectin al seu cercle d’interessos , especialment quan es tracti d’un benefici de la comunitat veïnal. De forma específica l’article 25.2 reconeix el dret dels municipis a intervenir en determinades matèries, entre les quals s’inclouen la conservació de camins i vies municipals, l’ordenació del trànsit de vehicles i persones en vies urbanes, etc. i en la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

 

L'interès municipal, se centra en la protecció de les vies urbanes i especialment dels camins rurals del municipi a fi de protegir el deteriorament que sofreixen degut al pas de vehicles d’aquestes característiques, aconseguint limitar l’ocupació de vehicles d’ús recreatiu i fent compatible el seu ús amb la protecció de vies essencials pel sector agrícola, ramader o forestal i amb la protecció d’elements culturals i paisatgístics . El marc d’aquesta norma  pretén que quedi integrat en l’ordenança municipal de camins , la qual regularà la utilització general de les vies públiques i les qüestions vinculades amb el transport, ús de les vies públiques i seguretat del trànsit.

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

ARTICLE 1.- OBJECTE

 

L'objecte del present reglament constitueix la regulació de l’ús de quads o  vehicles de característiques anàlogues amb fins esportius o recreatius en el terme municipal d’Aiguaviva, quant a la publicitat , estacionament i circulació dels mateixos.

 

 SOL·LICITUDS

 

 ARTICLE 2.- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES PER A ÚS DE VIES PUBLIQUES MUNICIPALS

 

Tots els vehicles inclosos en l’àmbit de la present norma hauran d’obtenir la prèvia llicència municipal per al seu ús en les vies de titularitat municipal. Les sol·licituds de llicència es dirigiran al Sr. Alcalde de l'Ajuntament d’Aiguaviva acompanyant de la següent documentació :

 

-          Identificació del sol·licitant .

-          Dades de l’entitat o persona que vagi a utilitzar els quads , ja sigui física o jurídica.

-          Indicació de l’ús dels vehicles : personal o de lloguer

-          Nombre de vehicles per als quals se sol·licita el permís i còpia dels permisos de circulació dels vehicles.

-          En el cas de que una empresa realitzi una activitat de lloguer d’aquest vehicles i desitgi passar pel terme municipal d’Aiguaviva, ha de presentar, a les oficines municipals, còpia de la llicència per efectuar l’exercici de l'activitat de lloguer, las rutes que utilitzarà, l’horari, el número de vehicles i les visites que es realitzaran.

-          Fitxa tècnica del vehicle.

 

Si la sol·licitud contingués defecte, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni en el termini de deu dies, amb advertiment de que en cas de no presentar els documents pertinents s’entendrà per desistida la seva petició i es dictarà l’arxiu de l’expedient, conforme la Llei de Régim Jurídic de les Administración Públiques i del procediment Administratiu Comú

 

La concessió de la llicència autoritzarà l'ús de les vies urbanes, així com de les carreteres i camins municipals previstos en l'Annex I de l'Ordenança. En tot cas caldrà el pagament dels arbitris municipals que per l'ús de les vies municipals es pugui fixar en l'Ordenança fiscal corresponent.

 

ARTICLE 3 .- SILENCI ADMINISTRATIU

 

Si transcorregut el termini de tres mesos no s'ha dictat resolució expressa, l'interessat podrà entendre-la desestimada per silenci administratiu.

 

ARTICLE 4.- DURADA DE LES LLICÈNCIES

 

Les llicències tindran una vigència de 4 anys des de la data de l’atorgament, tret que es produeixi la renúncia del titular o la pèrdua dels drets per motius disciplinaris.

 

L'ÚS DE LES VIES MUNICIPALS

 

ARTICLE 5. - CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.

 

Tots els vehicles autoritzats per l'Ajuntament sobre la base de la present ordenança podran circular per les vies urbanes de titularitat municipal en els termes i condicions generals que s'assenyalen per a tot tipus de vehicles, amb respecte a la senyalització establerta. Quedarà terminantment prohibit el pas de vehicles per carrers autoritzats per als vianants , així com, per places, parcs, zones enjardinades i en aquelles vies per les quals de forma provisional o definitiva s’acordi per part de l'Ajuntament.

 

ARTICLE 6.-  CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

 

Es prohibeix la circulació dels Quads en el carrer de les Escoles, en el centre del poble (Pl. Constitucional), entorn de l’església de Sant Joan, en el marge esquerra del riu Güelll, de l’antiga carretera de Santa Coloma, de l’actual carretera de Santa Coloma (GI-533). Aquesta relació podrà ser modificada mitjançant l’adopció d’un acord per part del Ple de l'Ajuntament d’Aiguaviva, sense necessitat d’efectuar una modificació completa de l'Ordenança.

 

L'ÚS DE CARRETERES I CAMINS MUNICIPALS.

 

ARTICLE 7.- ÚS GENERAL DE LES CARRETERES I CAMINS MUNICIPALS.

 

Els vehicles autoritzats per l'Ajuntament podran circular per totes aquelles carreteres i camins que sent de titularitat municipal apareixen reflectits en l'Annex I del present reglament. Aquesta relació podrà ser modificada mitjançant l’adopció d’un acord per part del Ple de l'Ajuntament d’Aiguaviva, sense necessitat d’efectuar una modificació completa de l'Ordenança. En el cas de que l’activitat dels quads sigui de lloguer, fora de les vies recollides de forma expressa, estarà prohibit el pas dels mateixos per aquelles vies amb  condicions de  seguretat limitada, les d’interès paisatgístic, ramader o agrícola, o de compatibilitat amb l’ús d’altres vehicles i el de persones.

 

ARTICLE 8.- CIRCULACIÓ PER VIES RURALS.

 

Els vehicles motoritzats únicament poden circular pels camins o pistes aptes per a la circulació, d’acord amb el que estableix la ordenança i la normativa especifica que li sigui aplicable. En conseqüència, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de les pistes o camins delimitats a l’efecte, així com  per els tallafocs, vies forestals d’extracció de fusta, camins de cabanya, i per el llit sec dels rius, torrents i tota classe de corrents d’aigua. En el cas que l’Ajuntament doni efectivitat a la possibilitat de prohibir la circulació d’aquest tipus de vehicles en determinats camins o vies municipals, haurà de procedir a col.locar la senyalització adequada per fer pública aquesta situació.

 

UNS ALTRES LIMITS I DEURE D’INFORMACIÓ

 

ARTICLE 9 .- LIMITACIONS GENERALS

 

Sens perjudici de les vies que específicament es concretin en aquesta ordenança, l’ús dels quads i vehicles anàlegs quedarà prohibit per pistes i camins d’amplada inferior a 4 metres. L'Ajuntament podrà delimitar altres vies en el cas d’existir motius sobrevinguts que aconsellen limitar-lo. Dins d’aquests apartats s’inclouen la celebració de mercats, fires, esdeveniments esportius, culturals, religiosos o festius , aprovació de concentracions parcel·làries, delimitació de zones d’especial protecció i qualsevol altre que faci convenient la protecció de les vies.

 

ARTICLE 10.- VELOCITAT MÀXIMA.

 

La velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra és de trenta kilòmetres per hora.

 

En les zones habitades o de poca visibilitat la velocitat màxima es de quinze kilómetres per hora.

 

ARTICLE 11.- CIRCULACIÓ EN GRUP.

 

-          Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els espais naturals de protecció especial si son més de set vehicles.

 

-          Es prohibeixen les concentració de més de quinze vehicles en la resta d’espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural o en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals ho fa aconsellable, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya o l’organisme competent pot reduir el numero màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.

 

AUTORITZACIONS

 

ARTICLE 12.- RÈGIM D’AUTORITZACIONS

1. Per a fer les competicions esportives cal l’autorització prèvia de l’ajuntament  i dels propietaris afectats dels terrenys per on passi la prova, d’acord amb el tràmit que s’estableixi per reglament.

2. L’autorització a què es refereix l’apartat 1 pot comportar modificacions o limitacions en el recorregut de les proves i pot incorporar els condicionants específics que es considerin necessaris per a garantir la preservació del medi natural.

3. Per tal de garantir la reparació de possibles danys o perjudicis al medi natural durant les competicions esportives,  a l’entitat organitzadora haurá  de realitzar un dipòsit d’una fiança prèvia.

L’import de la fiança es determinarà en la Resolució de l’autorització.

ARTICLE 13.-SUSPENSIÓ DE LES COMPETICIONS ESPORTIVES

1. L’Ajuntament pot suspendre provisionalment proves esportives ja autoritzades o part de les proves per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats. Aquesta suspensió es pot ordenar amb caràcter definitiu si la prova pot comportar alteracions substancials en el medi natural.

2. La suspensió de les proves esportives ha d’ésser comunicada a l’entitat organitzadora i als afectats de terrenys  les entitats locals i propietaris afectats dels terrenys per on passi la prova.

ARTICLE 14.-RETIRADA DEL MATERIAL I REPARACIÓ DEL TERRENY

1. Un cop finalitzada la competició esportiva, l’entitat organitzadora està obligada a retirar en un termini màxim de set dies tot el material de senyalització i de protecció que s’hagi instal·lat per a fer la prova. La retirada d’aquest material s’ha de fer sota el control de l’ajuntament.

2. El material de senyalització ha d’ésser sempre totalment desmuntable. Es prohibeix expressament d’emprar pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres per a senyalitzar.

3. L’entitat organitzadora de la competició està obligada a reparar, en un termini màxim de trenta dies, els danys produïts en les carreteres, les pistes i els camins per on ha passat la prova.

4. La fiança a què fa referència l’article 12.3 ha d’ésser retornada totalment o parcialment després que l’ajuntament certifiqui que no hi ha hagut danys o, si n’hi ha hagut, que s’han corregit en part o del tot

 

RÈGIM DISCIPLINARI

 

ARTICLE 15.- INFRACCIONS

 

Es considera infracció tot aquell comportament que contradigui el disposat en la present ordenança, estigui o no prevista de forma específica en el catàleg d’infraccions.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

ARTICLE 16.- INFRACCIONS LLEUS

 

Es consideren infraccions lleus les següents :

 

a)        El pas dels vehicles per vies i camins en els quals no es troba autoritzat l’ús dels quads, sempre que no constitueixi una infracció a la normativa sobre tràfic i seguretat vial , que en aquest cas serà sancionat el comportament d'acord amb aquesta normativa.

 

b)        L'estacionament dels quads i vehicles anàlegs fora dels llocs que específicament es puguin autoritzar per l'Ajuntament.

 

c)        No atendre les prohibicions que s'assenyalin per a l'ús d'aquest tipus de vehicles tant de forma permanent com temporal en les vies municipals.

d)        Superar els límits de velocitat establerts per aquesta ordenança

e)        Fer concentracions de vehicles superiors a les permeses per l’article 11.

Qualsevol altra actuació que constitueixi l'incompliment de les condicions assenyalades en el present ordenança

 

ARTICLE 17.- INFRACCIONS GREUS

 

 Es consideren infraccions greus les següents :

a)          Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la circulació.

b)          Circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació de quads.

c)          Circular camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.

d)          Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

e)          Participar en activitats organitzades per a la circulació quads sense autorització o incomplint les condicions que s’imposin.

f)          No retirar el material de senyalització i de protecció i no reparar els danys causats, en els terminis fixats per l’article 14.

g)          Estacionar vehicles que impedeixen l’accés a camins forestals d’ús exclusiu per a vehicles de serveis d’extinció d’incendis, de vigilància i oficials, degudament senyalitzats, en l’època i en zones d’alt risc d’incendi.

h)         Circular sense llicència municipal

i)           Causar greus danys en vies i camins municipals en els quals no es troba autoritzat l'ús dels quads

j)           Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.

 

ARTICLE 18.- INFRACCIONS MOLT GREUS

 

 Es consideren infraccions molt greus les següents :

 

a)        Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria de circulació motoritzada en el medi natural o contraris als principis que la inspiren.

b)        Fer competicions esportives sense autorització o incomplint les condicions que s’imposin.

c)        Reincidir en la comissió d’infraccions greus.

 

ARTICLE 19.- SUBJECTES RESPONSABLES.

 

Seran responsables de les infraccions els subjectes que utilitzin els quads o vehicles anàlegs fora dels límits de l'ordenança, ja es tracti de propietaris particulars, de les empreses dedicades al lloguer o dels possibles usuaris del servei de lloguer.

 

ARTICLE 20.- SANCIONS

 

Per la comissió de les infraccions tipificades s’imposaran les multes que a continuació s’assenyalen :

-          Infraccions greus : Multa de 300 a 600 euros

-          Infraccions lleus : Multa de 60 a 300 euros.

 

Quan els infractors siguin titulars de llicències per a l'ús de les vies municipals pels vehicles de lloguer , es podrà imposar la sanció de retirada de la llicència per a les infraccions greus. En aquest cas no es podrà obtenir nova llicència per a la mateixa empresa o establiment per termini d'un any des de la fermesa de la sanció.

 

DISPOSICION FINAL UNICA.-

La present Ordenança entrarà en vigor als vint dies des de la publicació del text complet en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 

Annex I : RELACIÓ DE CAMINS

 

Camí de Mas Figueres.

                Carretera de la N-II a la carretera GI-V-5331 per l’Abadia.

 

Camí d’Aiguaviva.

                Carretera de la urbanització de Can Jordi a la carretera GI-V-5331.

 

Camí de Can Foroll.

                Camí del terme de Salitja a la carretera GI-V-5331per Can Foroll.

 

Camí de la vora de l’autopista.

Camí de la Madrana.

                Camins que segueixen pel costat de llevant de l’autopista.

 

Camí del migdia.

                Carretera que comunica la GI-V-5331 amb la GI-533 per can Ribera.

               

Camí antic de Fornells de la Selva a Aiguaviva.

                Carretera del Temple a la N.II pel costat de ponent de l’autopista.

 

Camí reial.

                Carretera del nucli d’Aiguaviva al cementiri nou.