Invitació al Ple Ordinari del dia 8 de juny de 2006

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia 11 de maig de 2006.

2.- Aprovació de l’Acta del Ple extraordinari celebrat el dia  29 de maig de 2006

3.- Aprovació de l’Acta del Ple extraordinari celebrat el dia  1 de juny de  2006.

4.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

5.-  Aprovació de factures.

6.- Llicències d’obres.

7. Llicències d’activitats.

8.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge.

9.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport.

10.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cultura

11.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cultura

12 .- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Medi Ambient

13 .- Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport

14.- Conveni  urbanístic

15.- Aprovació inicial del pla parcial Can Garrofa del municipi d’Aiguaviva

16.- Concessió d'una ajuda econòmica a la Fundació Esclerosi Múltiple per la Campanya "Mulla't 2006".

17.- Proposta de contractació de l’obra titulada " Arranjament de la zona del cementiri”

18.-Aprovació inicial de l’ordenança de reguladora de guals i reserves d’aparcaments

19.- Modificació dels dia de celebració del ple del mes de juliol

20.- Assumptes d’urgència

21.-Informacions Alcaldia

22.-Precs i preguntes.

 

Aiguaviva,  6 de juny de 2006.

 

 

Secundí López i Pousa

Alcalde