Invitació al Ple Ordinari del dia 6 de juliol de 2006

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia 8 de juny de 2006.

2.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

3.-  Aprovació de factures.

4.- Llicències d’obres.

5. Llicències d’activitats.

6.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Institut Català d’energia.

7.- Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal del Gironès.

8.-  Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Publicacions

9.-  Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Publicacions

10.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cultura

11.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cultura

12.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de d’Hisenda, Promoció econòmica i Noves Tecnologies

13 .- Sol·licitud de subvenció per part de l’associació de pares i mares del CEIP Vilademany

14.- Proposta de contractació de l’execució del mapa de contaminació acústica

15.- Sol·licitud de bonificació

16.-Aprovació de l’acta de preus contradictoris

17.-Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’activitat de Quads i vehicles de naturalesa anàloga al terme municipal d’Aiguaviva

18.- Assumptes d’urgència

19.-Informacions Alcaldia

20.-Precs i preguntes.

 

Aiguaviva,  4 de juliol de 2006.

 

Secundí López i Pousa

Alcalde