Anunci resultats prova teòrica del procés selectiu per a la provisió interina d'una plaça de funcionar de sots-escala de serveis especials, agutzil