Edicte d'aprovació definitiva projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals