Anunci d'aprovació de modificació de crèdit núm. 5/2020

Anunci d'aprovació de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 5/2020