Edicte d'exposició pública del padró d'escombraries i anunci de cobrament en període voluntari