Edicte d'exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari de tributs

Edicte d'exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari