Relació de vehicles abandonats en via pública

Relació de vehicles abandonats per a què siguin retirats de la via pública.