Anunci modificació de l'Ordenança reguladora núm. 38 dels preus públics per la utilització dels equipaments

Anunci modificació de l'Ordenança reguladora núm. 38 dels preus públics per la utilització dels equipaments i dels recursos materials de l'Ajuntament d'Aiguaviva