Expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 12/2020

Expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 12/2020, mitjançant crèdit extraordinari