Anunci exposició pública de padró de corresponent a IAE

Anunci exposició pública de padró de corresponent a IAE de cobrament en període voluntari