EDICTE d'aprovació provisional de la creació de l'Ordenança Fiscal nº 39 de Taxa pel Servei de Piscina Municipal