EDICTE D'INFORMACIO PUBLICA PROJECTE D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE