APROVACIO DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL I PLANITLLA DE PERSONAL EXERCICI 2013