ANUNCI SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL D'UN PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ