ANUNCI SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA D'UN PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ