EDICTE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D'AJUDES PER A ESTUDIS