Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei d’abastament d’aigua potable per a l’exercici 2014