Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable