Anunci aprovació diversos padrons fiscals per a l'exercici de 2014