Edicte d'informació pública de tramitació de llicència urbanística en sòl no urbanitzable per a la legalització d'una activitat