Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria pel concurs de mèrits amb prova pràctica per a la provisió d'una plaça de peó de brigada en règim de personal laboral interí