Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 38, reguladora de la taxa per expedició de documents

  • » 22092016 Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal nº 38, reguladora de la taxa per expedició de documents.pdf > Descarregar