Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general

  • » 1807207 Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general.pdf > Descarregar