Anunci d'aprovació definitiva del projecte "Consolidació de la part posterior del centre polivalent d'Aiguaviva (pavimentació i control de les aigües plujanes)"