Edicte d'informació pública de sol.licitud d'una llicència ambiental